Cukiernia Jacek Placek
Tomasz Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowska 110
NIP 5882304608

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLINETÓW, POTENCJALNYCH KLIENTÓW ORAZ DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest– Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski z siedzibą w Gowinie (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608 (dalej: „Administrator” lub „Cukiernia”). Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

  a) listownie na adres: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

  1. b)  na adres e-mail: ciasto@jacekplacek.com.pl

  2. c)  telefonicznie: (58) 572-03-31

 2. Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?
  W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych dotyczące osób fizycznych będących:

  a) klientami Cukierni,
  b) potencjalnymi klientami,
  c) dostawcami towarów i usług,
  d) wspólnikami, pracownikami, zleceniobiorcami, przedstawicielami, pełnomocnikami,

  prokurentami oraz osobami reprezentującymi klientów oraz dostawców towarów i usług (w tym również spółek prawa handlowego).

 3. Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?
  W ramach wskazanych powyżej kategorii danych osobowych Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

  W zależności od celu oraz podstawy prawnej gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Cukiernia może przetwarzać m.in. wskazany poniżej zakres danych osobowych:

  a) dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko,
  b) dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres, nr tel, adres e-mail,
  c) dane zbierane i przetwarzane w związku z dochodzeniem praw i roszczeń oraz 
  wypełnianiem obowiązków ciążących na Administratorze, oraz w systemach i dokumentach bankowych,
  d) dane zawarte w dokumentacji rachunkowej, księgowej i podatkowej Administratora,
  e) dane zbierane i przetwarzane dla celów marketingowych.

 4. Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • ●  świadczenia przez nas usług,

  • ●  realizacji zawartych umów/realizacji zamówień,

  • ●  współpracy związanej z zakupem towarów lub usług,

  • ●  dokonywania rozliczeń realizacji zawartych umów, w tym realizacji płatności w zakresie wynikającym z zawartych umów,

  • ●  wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz prowadzenia dokumentacji księgowej,

  • ●  utrzymywania z Państwem kontaktu w ramach współpracy, w tym odpowiedzi na Państwa zapytania,

  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych.

a) Jeśli jesteście Państwo klientem Cukierni (korzystacie ze świadczonych przez nas usług):

Cel przetwarzania danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania
danych osobowych

Okres przechowywania lub
przetwarzania danych osobowych

Realizacja zawartej z nami umowy

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO

Okres realizacji zawartej z nami umowy
(który odpowiada okresowi
świadczonych przez nas usług), a
następnie okres przechowywania
dokumentacji wynikający z przepisów
prawa ( co do zasady 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym miało
miejsce np. wystawienie fv)

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i
obrona przed roszczeniami z
tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, a także zapewnienie
bezpieczeństwa informacji, co
stanowi prawnie uzasadniony
interes przetwarzania danych
przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów prawa (termin
przedawnienia wynosi 6 lat, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 3 lata)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w związku z art. 74 ust.
2 ustawy o
rachunkowości oraz
innymi przepisami
szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej wynikający z
przepisów prawa (co do zasady 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym
miało miejsce np. wystawienie fv)

Zapewnienie bezpieczeństwa
osób i mienia przy
wykorzystywaniu monitoringu
wizyjnego, rejestrującego
wizerunek w siedzibie
Administratora, co stanowi
prawnie uzasadniony interes
przetwarzania danych przez
Cukiernię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4 tyg

Kontakt poprzez wykorzystanie
numeru telefonu lub adresu
e-mail w celu np. potwierdzenia
spotkania, odwołania terminu
spotkania, odbioru zamówienia,
realizacji świadczonej usługi -co
stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres trwania zawartej z nami umowy,
a następnie przez okres
przechowywania dokumentacji
wynikający z przepisów prawa ( co do
zasady 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym miało
miejsce np. wystawienie fv

Realizacja rozliczeń w ramach
zawartych umów

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Okres współpracy

Marketing bezpośredni
produktów i usług własnych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
– w przypadku
marketingu
prowadzonego drogą
elektroniczną
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres trwania zawartej z nami umowy
lub do czasu cofnięcia udzielonej
zgody

b) Jeśli jesteście Państwo potencjalnym klientem Cukierni:

Cel przetwarzania danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania
danych osobowych

Okres przechowywania lub
przetwarzania danych osobowych .

Podejmowanie działań przed
zawarciem umowy na Państwa
żądanie

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO

Do chwili podjęcia decyzji w kwestii
zawarcia lub odmowy zawarcia
umowy/złożenia zamówienia, nie dłużej
niż rok od daty podjęcia przez Państwa
działania

Odpowiedź na przesłane przez
Państwa zapytania lub zgłoszenia,
co stanowi prawnie uzasadniony
interes Administratora

art. 6 ust. 1 lit f) RODO

1 rok, chyba że wiadomości
zawierają treść istotną dla

dochodzenia roszczeń lub obrony
przed roszczeniami – wówczas
wybrane wiadomości będziemy
przechowywać przez okres do 6
lat lub 3 lat, czyli do upływu okresu
przedawnienia roszczeń zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa

Zapewnienie bezpieczeństwa
osób i mienia przy
wykorzystywaniu monitoringu
wizyjnego, rejestrującego
wizerunek w siedzibie
Administratora, co stanowi
prawnie uzasadniony interes
przetwarzania danych przez
Cukiernię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4 tyg

c) Jeśli jesteście Państwo dostawcą towarów lub usług:

Cel przetwarzania danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania
danych osobowych

Okres przechowywania lub
przetwarzania danych osobowych

Realizacja zawartej z nami umowy

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO

Okres realizacji zawartej z nami
umowy, a następnie okres
przechowywania dokumentacji

   

wynikający z przepisów prawa ( co do
zasady 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym miało
miejsce np. wystawienie fv)

Ustalenie, dochodzenie roszczeń i
obrona przed roszczeniami z
tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, a także zapewnienie
bezpieczeństwa informacji, co
stanowi prawnie uzasadniony
interes przetwarzania danych
przez Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń
wynikający z przepisów prawa (termin
przedawnienia wynosi 6 lat, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – 3 lata)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych
i dokumentacji podatkowej

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w związku z art. 74 ust.
2 ustawy o
rachunkowości oraz
innymi przepisami
szczególnymi

Okres przechowywania dokumentacji
księgowej i podatkowej wynikający z
przepisów prawa (co do zasady 5 lat od
końca roku kalendarzowego, w którym
miało miejsce np. wystawienie fv)

Kontakt poprzez wykorzystanie
numeru telefonu lub adresu
e-mail w celu np. potwierdzenia
spotkania, odwołania terminu
spotkania, realizacja zamówienia
-co stanowi prawnie uzasadniony
interes Cukierni

art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres trwania zawartej z nami umowy,
a następnie przez okres
przechowywania dokumentacji
wynikający z przepisów prawa ( co do
zasady 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym miało
miejsce np. wystawienie fv)

Realizacja rozliczeń w ramach
zawartych przez nas umów

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

Okres współpracy

Zapewnienie bezpieczeństwa
osób i mienia przy
wykorzystywaniu monitoringu
wizyjnego, rejestrującego
wizerunek w siedzibie
Administratora, co stanowi
prawnie uzasadniony interes
przetwarzania danych przez
Cukiernię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4 tyg

d) Jeśli działacie Państwo w charakterze wspólnika, pracownika, zleceniobiorcy, przedstawiciela, pełnomocnika, prokurenta, członka zarządu klienta lub dostawcy towarów i usług:

Cel przetwarzania danych
osobowych

Podstawa prawna
przetwarzania danych
osobowych

Okres przechowywania i / lub
przetwarzania danych osobowych

Realizacja umowy zawartej
przez Administratora z
podmiotem w którego
imieniu Państwo
występujecie, co stanowi
prawnie uzasadniony interes
przetwarzania danych przez
Cukiernię

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Okres obowiązywania umowy, przez
który działacie Państwo jako
przedstawiciel klienta/dostawcy
towaru lub usługi, a następnie okres
przechowywania dokumentacji
wynikający z przepisów prawa (co do
zasady 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym miało
miejsce np. wystawienie fv,
rozwiązanie umowy)

Ustalenie, dochodzenie
roszczeń i obrona przed
roszczeniami z tytułu
prowadzonej działalności
gospodarczej, co stanowi
prawnie uzasadniony interes
przetwarzania danych przez
Cukiernię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres przedawnienia roszczeń

wynikający z przepisów prawa
(termin przedawnienia wynosi 6 lat,
a dla roszczeń o świadczenia
okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej – 3 lata)

Prowadzenie ksiąg
rachunkowych i dokumentacji
podatkowej, jeśli Państwa
dane były podane w umowie
lub innych dokumentach
związanych z realizacją przez
Administratora obowiązków
wynikających z przepisów
prawa, w szczególności
przepisach podatkowych i o
rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w
związku z art. 74 ust. 2
ustawy o rachunkowości
oraz innymi przepisami
szczególnymi

Okres przechowywania
dokumentacji księgowej i
podatkowej wynikający z przepisów
prawa (co do zasady 5 lat od końca
roku kalendarzowego, w którym
miało miejsce np. wystawienie fv,
rozwiązanie umowy)

Kontakt poprzez
wykorzystanie numeru
telefonu lub adresu e-mail w
celu np. potwierdzenia
spotkania, odwołania terminu
spotkania, realizacji
zamówienia lub świadczonej
usługi -co stanowi prawnie
uzasadniony interes Cukierni

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Okres trwania zawartej z nami
umowy, a następnie przez okres
przechowywania dokumentacji
wynikający z przepisów prawa (co do
zasady 5 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym miało
miejsce np. wystawienie fv,
rozwiązanie umowy)

Zapewnienie bezpieczeństwa
osób i mienia przy
wykorzystywaniu monitoringu
wizyjnego, rejestrującego
wizerunek w siedzibie
Administratora, co stanowi
prawnie uzasadniony interes
przetwarzania danych przez
Cukiernię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

4 tyg

V. Z jakich źródeł pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Klienci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby
upoważnionej podczas rezerwacji spotkania, złożenia
zamówienia, a także przed zawarciem umowy lub w trakcie jej
realizacji

Potencjalni klienci

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł
publicznie dostępnych. W przypadku gdy dane osobowe
zbierane są ze źródeł publicznie dostępnych, Administrator
zbiera Państwa dane osobowe w następującym zakresie: imię,
nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

Dostawcy towarów i usług

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby
upoważnionej przed zawarciem umowy ( złożeniem
zamówienia) lub w trakcie jej realizacji

Przedstawiciele
klientów/dostawców towarów
i usług, osoby do kontaktu

Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo
występujecie lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy
dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego
Państwo występujecie, Administrator zbiera następujące dane
dotyczące Państwa osoby: imię, nazwisko, numer telefonu,
adres e-mail.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego, w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie we ww. rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których jesteście Państwo zatrudnieni, z którymi współpracujecie na podstawie umów cywilnoprawnych lub które Państwo reprezentujecie. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji zawartej z nami umowy lub realizacji złożonego zamówienia,
w tym w szczególności: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).

VI. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępniane:

 • ●  naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych w związku z wykonywanymi obowiązkami,

 • ●  podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

podmiotom świadczącym usługi rachunkowo-księgowe:

Biuro Rachunkowe B.W.Wasielka s.c ul. Jana III Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo,

podmiotom świadczącym usługi IT:
Biuroland Systemy Sp. z o.o. ul. Strzelecka 7b, 84-200 Wejherowo,

 • ✔  kancelariom prawnym,

 • ✔  bankom,

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,
innym podmiotom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa (w tym sądom, prokuratorom, komornikom, Policji, organom regulacyjnym i nadzorczym).

Państwa dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Klienci

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do skorzystania ze
świadczonych przez nas usług jest dobrowolne, ale jednocześnie
jest warunkiem zawarcia umowy/świadczenia przez nas usług.
Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości
realizacji zamówienia. Ponadto, Państwa dane są niezbędne do
wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych
wynikających w szczególności z przepisów o rachunkowości oraz
przepisów podatkowych.

Potencjalni klienci

Jeśli podajecie Państwo swoje dane bezpośrednio Cukierni (w tym
jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne
do podjęcia działań zmierzających do nawiązania relacji
handlowych, w tym złożenia zamówienia i zawarcia umowy.

Dostawcy towarów i usług

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia przez
Państwa zamówienia jest dobrowolne, jednak stanowi warunek
zawarcia umowy/złożenia zamówienia. Odmowa ich podania
skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy/złożenia
zamówienia.

Przedstawiciele
klienta/dostawcy towarów i
usług, osoby do kontaktu

Jeżeli podajecie Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio
Cukierni (w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest
dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez nas umowy na rzecz
podmiotu, w imieniu którego występujecie, w tym w
szczególności w celu utrzymywania z Państwem kontaktu w
związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, który Państwo
reprezentujecie. W przypadku niepodania danych realizacja
umowy może być utrudniona lub niemożliwa.

 1. Czy podejmujemy wobec Państwa danych zautomatyzowane decyzje?

 2. Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

 3. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

  Administrator umożliwia Państwu skorzystanie z poniższych praw:

  1. a)  dostępu do treści danych – jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Państwa danych oraz przysługujących Państwu prawach,

  2. b)  sprostowania danych – jeśli Państwa dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Państwa

dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Państwu prawo żądania ich uzupełnienia,

c) usunięcia danych – jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo żądania ich usunięcia w całości lub w części. Prawo
to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,

 1. d)  ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Państwu prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Państwem działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Państwa dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,

 2. e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach
  przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

 3. f)  cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, w których zgoda taka była odebrana – w każdej chwili macie Państwo prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim zgoda taka była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,

 4. g)  wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: ciasto@jacekplacek.com.pl lub listownie na adres: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino. Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

XI. Umowa o współadministrowanie danymi osobowymi:
Pragniemy Państwa poinformować, że Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski w ramach umowy o współadministrowanie zawartej z firmą Kondlewska Beata Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „Jacek Placek” (NIP 5881418563) oraz Woodwalker Monika Kondlewska (NIP 5882165495), uzgodniła zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej obowiązków wynikających ze stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie zakładu. Umowa została udostępniona do wglądu na naszej stronie www.jacekplacek.com.pl.

 1. Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?
  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych u Administratora zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

 2. Zmiana treści klauzuli informacyjnej:
  Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Państwa wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej www.jacekplacek.com.pl.