Jack Placek bageri
Tomasz Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowska 110
NIP 5882304608

INFORMATIONSKLAUSUL FÖR KUNDER, POTENTIELLA KUNDER OCH LEVERANTÖRER AV VAROR OCH TJÄNSTER

 1. Vem är administratör för dina personuppgifter?
  Enligt art. 13 sek. 1 och 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/ 46 / EG ("GDPR") vill vi informera dig om att administratören av dina personuppgifter är – Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski med sitt registrerade kontor i Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608 (nedan: "Administratör" eller "Konfektyr"). Administratören möjliggör kontakt i följande formulär:

  a) per post till följande adress: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

  1. b) till e-postadressen: cake@jacekplacek.com.pl

  2. c) per telefon: (58) 572-03-31

 2. Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?
  Som en del av vår affärsverksamhet behandlar vi följande kategorier av personuppgifter om fysiska personer som är:

  a) Konditoriets kunder,
  b) potentiella kunder,
  c) leverantörer av varor och tjänster,
  d) partners, anställda, entreprenörer, representanter, ombud,

  ombud och personer som företräder kunder och leverantörer av varor och tjänster (inklusive affärsjuridiska företag).

 3. Vad är omfattningen av personuppgifter som behandlas av oss?
  Inom de kategorier av personuppgifter som anges ovan samlar och behandlar administratören personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

  Beroende på syfte och rättslig grund för att samla in och behandla personuppgifter kan Konditoriet behandla t.ex. omfattningen av personuppgifter som anges nedan:

  a) identifieringsuppgifter, inklusive särskilt: namn, efternamn,
  b) kontaktuppgifter, inklusive i synnerhet: adress, telefonnummer, e-postadress,
  c) uppgifter som samlas in och behandlas i samband med utövandet av rättigheter och anspråk, och 
  uppfylla de skyldigheter som åvilar administratören, och i banksystem och dokument,
  d) uppgifter som finns i administratörens redovisning, bokföring och skatteunderlag,
  e) data som samlas in och behandlas för marknadsföringsändamål.

 4. Vad är syftet, den rättsliga grunden och perioden för behandlingen av dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter kommer att behandlas för att:

  • ●  tillhandahållandet av tjänster av oss,

  • ●  utförande av ingångna avtal/utförande av order,

  • ●  samarbete i samband med köp av varor eller tjänster,

  • ●  göra avräkningar för genomförandet av ingångna kontrakt, inklusive genomförandet av betalningar inom ramen för som härrör från ingångna avtal,

  • ●  utfärdande av momsfakturor eller andra dokument som krävs enligt lag och föra bokföring,

  • ●  upprätthålla kontakt med dig som en del av samarbetet, inklusive svara på dina förfrågningar,

  • bedriva direktmarknadsföring av egna produkter och tjänster.

a) Om du är kund hos Konditoriet (du använder de tjänster vi tillhandahåller):

Syfte med databehandling
personlig

Rättslig grund
bearbetning
personlig information

lagringstid eller
personuppgiftsbehandling

Genomförande av det avtal som ingåtts med oss

artikel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Perioden för fullgörandet av avtalet som ingåtts med oss
(vilket motsvarar perioden
tjänster vi tillhandahåller), a
sedan lagringstid
dokumentation som följer av föreskrifterna
lag (som regel 5 år från slutet
kalenderår då den hade
plats, t.ex. nummer av fv)

Fastställa, driva anspråk och
försvar mot anspråk
aktivitetens titel
ekonomisk såväl som försäkran
informationssäkerhet, vad
är juridiskt motiverad
intresse för databehandling
av administratören

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Preskriptionstid för fordringar
som följer av bestämmelserna i lagen (term
preskriptionstiden är 6 år, och för
anspråk på periodiska förmåner och
hantera reklamationer
affärsverksamhet - 3 år)

Bokföring
och skatteunderlag

artikel 6 sek. 1 lit. c) GDPR
i samband med art. 74 sek.
2 å lagen om
redovisning och
andra bestämmelser
särskild

Lagringstid för dokumentation
redovisning och skatt till följd av
lagbestämmelser (som regel 5 år från
slutet av det kalenderår då
t.ex. ett fv-problem ägde rum)

Att säkerställa säkerheten för
människor och egendom vid
med hjälp av övervakning
videoinspelning
bild på huvudkontoret
administratör, dvs
berättigat intresse
databehandling av
Konfektyr

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 veckor

Kontakt genom användning
telefonnummer eller adress
e-post för t ex bekräftelse
möten, avbokningar
möten, ordermottagning,
implementering av den tillhandahållna tjänsten -co
är juridiskt motiverad
Administratörens intresse

artikel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR
artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Avtalets varaktighet med oss,
och sedan under en period
dokumentationslagring
som härrör från bestämmelserna i lag (om
regel 5 år från utgången av året
kalenderår då den hade
plats, t ex utfärdande av fv

Genomförande av förlikningar inom
slutna kontrakt

artikel 6 sek. 1 bokstav b) GDPR

Samarbetsperioden

Direktmarknadsföring
egna produkter och tjänster

artikel 6 sek. 1 lit. a) GDPR
- i fall att
marknadsföring
körs på väg
elektronisk
artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Avtalets varaktighet med oss
eller tills den återkallas
samtycke

b) Om du är en potentiell kund till konfektyren:

Syfte med databehandling
personlig

Rättslig grund
bearbetning
personlig information

lagringstid eller
personuppgiftsbehandling.

Vidta åtgärder innan
ingå ett avtal för dig
uppgift

artikel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Tills beslut fattas i frågan
slutsats eller vägran att sluta
kontrakt/placering av en beställning, inte längre
än ett år från det datum du tog den
handlingar

Svar på postat av
dina förfrågningar eller meddelanden,
vilket är juridiskt motiverat
Administratörens intresse

artikel 6 sek. 1 bokstav f) GDPR

1 år om inte nyheter
innehåller innehåll som är relevant för

driva anspråk eller försvara
mot anspråk - då
utvalda nyheter vi kommer
lagra i upp till 6 månader
år eller 3 år, d.v.s. till slutet av perioden
preskription av fordringar enl
tillämplig lag

Att säkerställa säkerheten för
människor och egendom vid
med hjälp av övervakning
videoinspelning
bild på huvudkontoret
administratör, dvs
berättigat intresse
databehandling av
Konfektyr

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 veckor

c) Om du är en leverantör av varor eller tjänster:

Syfte med databehandling
personlig

Rättslig grund
bearbetning
personlig information

lagringstid eller
personuppgiftsbehandling

Genomförande av det avtal som ingåtts med oss

artikel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR

Genomförandeperioden avslutades med oss
kontrakt följt av en period
dokumentationslagring

   

som härrör från bestämmelserna i lag (om
regel 5 år från utgången av året
kalenderår då den hade
plats, t.ex. nummer av fv)

Fastställa, driva anspråk och
försvar mot anspråk
aktivitetens titel
ekonomisk såväl som försäkran
informationssäkerhet, vad
är juridiskt motiverad
intresse för databehandling
av administratören

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Preskriptionstid för fordringar
som följer av bestämmelserna i lagen (term
preskriptionstiden är 6 år, och för
anspråk på periodiska förmåner och
hantera reklamationer
affärsverksamhet - 3 år)

Bokföring
och skatteunderlag

artikel 6 sek. 1 lit. c) GDPR
i samband med art. 74 sek.
2 å lagen om
redovisning och
andra bestämmelser
särskild

Lagringstid för dokumentation
redovisning och skatt till följd av
lagbestämmelser (som regel 5 år från
slutet av det kalenderår då
t.ex. ett fv-problem ägde rum)

Kontakt genom användning
telefonnummer eller adress
e-post för t ex bekräftelse
möten, avbokningar
möten, orderuppfyllelse
- vilket är juridiskt motiverat
Konfektyrverksamhet

artikel 6 sek. 1 lit. b)
GDPR
artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Avtalets varaktighet med oss,
och sedan under en period
dokumentationslagring
som härrör från bestämmelserna i lag (om
regel 5 år från utgången av året
kalenderår då den hade
plats, t.ex. nummer av fv)

Genomförande av förlikningar inom
avtal vi har slutit

artikel 6 sek. 1 bokstav b) GDPR

Samarbetsperioden

Att säkerställa säkerheten för
människor och egendom vid
med hjälp av övervakning
videoinspelning
bild på huvudkontoret
administratör, dvs
berättigat intresse
databehandling av
Konfektyr

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 veckor

d) Om du agerar som partner, anställd, uppdragstagare, företrädare, ombud, ombud, medlem av kundens styrelse eller leverantör av varor och tjänster:

Syfte med databehandling
personlig

Rättslig grund
databehandling
personlig

Lagringstid och/eller
personuppgiftsbehandling

Genomförande av det ingångna avtalet
av administratören för
enhet där
å dina vägnar
du är närvarande, vad utgör
berättigat intresse
databehandling av
Konfektyr

artikel 6 sek. 1 lit. b) GDPR

Avtalets löptid, för
som du agerar som
kund/leverantörsrepresentant
varor eller tjänster, följt av en period
dokumentationslagring
som härrör från bestämmelserna i lag (om
regel 5 år från utgången av året
kalenderår då den hade
plats, t.ex. nummer av fv,
uppsägning av avtalet)

Beslutsamhet, utredning
anspråk och försvar mot
anspråk på
aktiviteter
ekonomiskt, dvs
berättigat intresse
databehandling av
Konfektyr

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Preskriptionstid för fordringar

som följer av lagens bestämmelser
(preskriptionstiden är 6 år,
och för anspråk på förmåner
periodiska och relaterade anspråk
med att driva företag
företag - 3 år)

Bokföring
redovisning och dokumentation
skatt om din
detaljer angavs i avtalet
eller andra dokument
relaterade till genomförandet av
Arbetsuppgifter administratör
som följer av bestämmelserna
lag, i synnerhet
skatteregler och
bokföring

artikel 6 sek. 1 lit. c) GDPR w
i samband med art. 74 sek. 2
bokföringslagen
och andra bestämmelser
särskild

Lagringstid
bokföring och
som följer av bestämmelserna
lag (som regel 5 år från utgången av
kalenderår då
fv utfärdades t.ex.
uppsägning av avtalet)

Kontakta via
användning av numret
telefon eller e-postadress i
för t ex bekräftelse
möten, avbokningar
möten, genomförande
av beställningen eller tillhandahållen
tjänster - vad som juridiskt sett utgör
Konfektyrets berättigade intresse

artikel 6 sek. 1 lit. b) GDPR
artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

Varaktighet avslutades med oss
kontrakt och sedan för en period
dokumentationslagring
som härrör från bestämmelserna i lag (om
regel 5 år från utgången av året
kalenderår då den hade
plats, t.ex. nummer av fv,
uppsägning av avtalet)

Att säkerställa säkerheten för
människor och egendom vid
med hjälp av övervakning
videoinspelning
bild på huvudkontoret
administratör, dvs
berättigat intresse
databehandling av
Konfektyr

artikel 6 sek. 1 lit. f) GDPR

4 veckor

V Från vilka källor får vi dina personuppgifter?

Kunder

Uppgifterna erhålls direkt från dig eller en person
behörig vid bokning av möte, inlämning
beställning, samt före eller under avtalets ingående
genomförande

Potentiella kunder

Data erhålls direkt från dig eller från källor
allmänt tillgänglig. Där personuppgifter
samlas in från allmänt tillgängliga källor, administratör
samlar in dina personuppgifter i följande omfattning: namn,
namn, företagsnamn, telefonnummer, e-postadress.

Leverantörer av varor och tjänster

Uppgifterna erhålls direkt från dig eller en person
godkänd innan avtalet ingicks (inlämning
order) eller under dess genomförande

Representanter
kunder/leverantörer av varor
och tjänster, kontaktpersoner

Uppgifterna erhålls från den enhet som du är ansvarig för
du uppträder eller direkt från dig. Om
personuppgifter tillhandahålls av den enhet på vars vägnar
Du är närvarande, administratören samlar in följande data
om dig: namn, efternamn, telefonnummer,
e-postadress.

Dina personuppgifter kan erhållas av oss från allmänt tillgängliga källor, särskilt från CEIDG Register of Entrepreneurs eller National Court Register, för att verifiera den information du tillhandahållit. I detta fall kommer omfattningen av de behandlade uppgifterna att begränsas till de uppgifter som är allmänt tillgängliga i ovanstående register. Vi kan också få dina personuppgifter från enheter där du är anställd, som du samarbetar med på grundval av civilrättsliga avtal eller som du representerar. I det här fallet kommer omfattningen av de behandlade uppgifterna att omfatta information som är nödvändig för att fullgöra det avtal som ingåtts med oss eller för att slutföra beställningen,
inklusive i synnerhet: förnamn och efternamn, befattning och företagskontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

VI. Vem delar vi dina personuppgifter med?
Personuppgifter som behandlas som en del av de tjänster vi tillhandahåller kan göras tillgängliga för:

 • ●  våra anställda och medarbetare som kan ha tillgång till dina uppgifter i samband med sina arbetsuppgifter,

 • ●  enheter som av administratören anförtrotts behandlingen av personuppgifter, inklusive:

enheter som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster:

Bokföringsbyrå BWWasielka sc ul. Jana III Sobieskiego 227, 84-200 Wejherowo,

enheter som tillhandahåller IT-tjänster:
Biuroland Systemy Sp. z o. o. ul. Strzelecka 7b, 84-200 Wejherowo,

 • ✔  advokatbyrå,

 • ✔  banker,

mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa,
andra enheter eller myndigheter - i den utsträckning och på de villkor som anges lagbestämmelser (inklusive domstolar, åklagare, stämningsmän, polisen, myndigheter reglering och tillsyn).

Dina personuppgifter som lämnas till oss i samband med användningen av våra tjänster kommer inte att överföras till tredjeländer, det vill säga länder utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

VII. Är det frivilligt att lämna personuppgifter?

Kunder

Tillhandahåller av dig de uppgifter som behövs för att använda
de tjänster vi tillhandahåller är frivilliga, men samtidigt
är ett villkor för att ingå ett avtal/tillhandahålla tjänster av oss.
Att vägra att tillhandahålla dem kommer att resultera i oförmåga att göra det
orderhantering. Dessutom är dina uppgifter nödvändiga för
följa våra juridiska skyldigheter
till följd av särskilt bokföringsregler och
skattebestämmelser.

Potentiella kunder

Om du lämnar dina uppgifter direkt till Konditoriet (inkl
dess företrädare), att tillhandahålla dem frivilligt men nödvändigt
att vidta åtgärder för att etablera en relation
kommersiella ändamål, inklusive att lägga en beställning och ingå ett avtal.

Leverantörer av varor och tjänster

Tillhandahåller av dig de uppgifter som är nödvändiga för att lämna in
Din beställning är frivillig, dock är det ett villkor
ingående av kontrakt/placering av en beställning. Vägra att tillhandahålla dem
kommer att resultera i oförmåga att ingå ett avtal/inlämning
order.

Representanter
kund/leverantör av varor och
tjänster, kontaktpersoner

Om du lämnar dina personuppgifter direkt
Konfektyr (inklusive dess representant), deras ansökan är
frivilligt, men nödvändigt för oss att utföra kontraktet för
den enhet för vilken du agerar, inklusive
i synnerhet för att hålla kontakten med dig
i samband med fullgörandet av ett avtal som ingåtts med en enhet som du
du representerar. I händelse av underlåtenhet att tillhandahålla data, implementering
kontrakt kan vara svårt eller omöjligt.

 1. Tar vi automatiska beslut om dina uppgifter?

 2. Till dina personuppgifter De kommer inte automatiserade beslut (beslut utan mänskligt deltagande), inklusive dina uppgifter, kommer inte att omfattas av automatiserad profilering.

 3. Vilka rättigheter har du i samband med att vi behandlar dina personuppgifter?

  Administratören tillåter dig att utöva följande rättigheter:

  1. a) tillgång till datainnehåll - du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och få en kopia av dem. Dessutom har du rätt att få information om i synnerhet syftet med behandlingen, kategorin av behandlade uppgifter, information om mottagare, den planerade lagringsperioden för dina uppgifter och dina rättigheter,

  2. b) rättelse av uppgifter - om dina uppgifter som vi behandlar är felaktiga har du rätt att begära omedelbar rättelse av dina uppgifter

rörande. Om uppgifterna vi har är ofullständiga har du dessutom rätt att begära att den kompletteras,

c) radering av uppgifter - om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppnå det syfte för vilket de samlades in eller om du invänder mot databehandling, och samtidigt det inte finns några övervägande, legitima intressen, och även när du anser att vi behandla dina uppgifter olagligt, har du rätt att begära att de tas bort helt eller delvis. Lag
detta gäller dock inte data i den mån de är nödvändiga för att driva, fastställa eller försvara våra anspråk eller för att uppfylla vår rättsliga skyldighet att behandla eller lagra dem enligt tillämplig lag,

 1. d) begränsningar av databehandling - om vi enligt din åsikt har felaktiga uppgifter om dig eller vi behandlar dem omotiverat eller om du inte vill att vi tar bort dem eftersom du kommer att behöva dem för att upprätta, driva eller försvara anspråk, såväl som under perioden före din invändning mot databehandling - har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av uppgifter till endast deras lagring eller att utföra andra aktiviteter som du kommit överens om. Trots utövandet av rätten som anges ovan kan vi behandla dina uppgifter i händelse av att vi fastställer, fullföljer eller försvarar våra anspråk,

 2. e) invända mot behandling av personuppgifter - av skäl som är relaterade till din speciella situation kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av oss, om vi behandlar dem utifrån vårt berättigade intresse. Efter att ha lämnat in invändningen kommer vi inte att kunna behandla personuppgifter baserat på ovan nämnda grunder
  behandling, såvida vi inte visar att det finns viktiga, juridiskt motiverade skäl för databehandling, som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller skäl för att upprätta, driva och försvara anspråk,

 3. f) återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter, i de fall ett sådant samtycke har erhållits - du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter i den mån sådant samtycke krävdes. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi har gjort på grundval av ditt samtycke innan dess återkallelse,

 4. g) lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten - om du anser att vi behandlar dina personuppgifter olagligt har du rätt att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, som för närvarande är ordförande för personuppgiftsmyndigheten med dess registrerade kontor i Warszawa (00-193), ul. 2 priser.

Om du utövar de rättigheter som anges ovan, skicka din begäran till följande e-postadress: cake@jacekplacek.com.pl eller per post till följande adress: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino. Samtidigt vill vi informera dig om att de rättigheter som anges ovan inte är absoluta och kommer inte att gälla i varje fall av behandling av dina personuppgifter av oss.

Vi informerar dig också om att innan implementeringen av ovanstående rättigheter är vi skyldiga att verifiera den person som gör begäran som föremål för de personuppgifter som omfattas av begäran.

XI. Avtal om samadministration av personuppgifter:
Vi vill informera dig om att Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski enligt samadministrationsavtalet som ingicks med Kondlewska Beata Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "Jacek Placek" (NIP 5881418563) och Woodwalker Monika Kondlewska (NIP 5882165495), enades om omfattningen av sitt ansvar beträffande uppgifterna till följd av användningen av videoövervakning i anläggningens lokaler. Affären är gjord finns att se på vår hemsida www.jacekplacek.com.pl.

 1. Hur säkerställer vi säkerheten för dina personuppgifter?
  Administratören använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att hålla dina personuppgifter säkra, inklusive att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse. För att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter har administratören implementerat lämpliga personliga, organisatoriska, tekniska (IT) och fysiska säkerhetsåtgärder.

 2. Ändra innehållet i informationsklausulen:
  Vi har rätt att ändra denna informationsklausul. Ändringen av informationsklausulen kommer att meddelas dig genom att en ny version publiceras på vår webbplats www.jacekplacek.com.pl.