Cukiernia Jacek Placek
Tomasz Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowska 110 NIP 5882304608

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Data aktualizacji: 2022-11-24
§1
[Postanowienia ogólne]
1. Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

2. Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną na portalu www.jacekplacek.com.pl oraz zasady świadczenia tych usług przez Sprzedającego – Cukiernię Jacek Placek Tomasz Kondlewski z siedzibą w Gowinie (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608.

3. Każdy Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem strony www.jacekplacek.com.pl.

4. Kupujący zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.

§2
[Definicje]
Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

1. Produkty – należy rozumieć wszystkie produkty i wyroby cukiernicze oferowane w Sklepie Internetowym Jacek Placek. Prezentowane na stronie Internetowej www.jacekplacek.com.pl informacje na temat produktów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego Jacek Placek i obowiązują na terenie określonym na stronie https://jacekplacek.com.pl/dostawa/;

2. Regulamin – należy rozumieć niniejszy regulamin;

3. Sprzedający – Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski z siedzibą w Gowinie (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608;

4. Kupujący – użytkownik, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług portalu www.jacekplacek.com.pl – sklepu internetowego za pośrednictwem, którego dokonuje zakupu oferowanych przez Sprzedającego Produktów;

5. Sklep internetowy – serwis internetowy o adresie www.jacekplacek.com.pl umożliwiający prezentację i sprzedaż Produktów, za pośrednictwem którego Sprzedający oferuje zawarcie umowy w postaci zaproszenia do składania zamówień.

§3
[Rodzaj i zakres świadczonych usług]
1. Regulamin określa zasady dokonywania zamówień w sklepie internetowym Sprzedającego za pośrednictwem strony www.jacekplacek.com.pl [dalej „Sklep internetowy Jacek Placek”].

2. Regulamin określa w szczególności:
a. zasady korzystania ze Sklepu internetowego Jacek Placek,
b. zasady dokonywania zamówień Produktów oferowanych w Sklepie internetowym Jacek Placek,
c. zasady uiszczania opłat za zamówione Produkty,
d. zasady dostarczania zamówionych Produktów,
e. zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§4
[Wymagania techniczne]
1. Dla prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu internetowego Jacek Placek wymagane jest zapewnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:

a. podłączenie do Internetu,
b. przeglądarka internetowa obsługująca język html,
c. posiadanie aktywnej poczty elektronicznej.

2. Zakazane jest przesyłanie przez Kupującego informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerów.

§5
[Składanie zamówienia]
1. Zapoznanie się z ofertą Sklepu internetowego Jacek Placek nie wymaga rejestracji.

2. W celu dokonania zamówienia Produktów na Stronie internetowej Jacek Placek, Kupujący wybiera interesujące go Produkty, podając jednocześnie ilość oraz rozmiar/wagę Produktu, a następnie klika „Dodaj do koszyka”.

3. W każdej chwili Kupujący ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących się w „Koszyku”.

4. Po dokonanym wyborze wszystkich interesujących Kupującego Produktów, Kupujący przechodzi do „Koszyka”, a następnie klika „Przejdź do płatności”.

5. Następnie Kupujący wypełnia formularz zamówienia, podając dane w zależności od formy realizacji zamówienia:

a. Dostawa do domu
i. kod pocztowy,
ii. data realizacji,
iii. imię i nazwisko,
iv. adres dostawy (kod pocztowy, miasto, ulica i numer budynku),
v. numer telefonu kontaktowego,
vi. adres e-mail,

b. Odbiór osobisty
i. data realizacji,
ii. imię i nazwisko,
iii. numer telefonu kontaktowego,
iv. adres e-mail,
v. w ostatniej fazie, wybór punktu odbioru

6. Ponadto w celu wystawienia na żądanie Kupującego faktury VAT, Kupujący zobowiązany jest podać dane do faktury, a mianowicie:
a. imię i nazwisko (lub nazwę firmy),
b. adres firmy/przedsiębiorcy,
c. numer NIP.

7. Kupujący ma również możliwość uwzględnienia w formularzu uwag do złożonego przez siebie zamówienia.

8. Z chwilą przesłania wypełnionego prawidłowo formularza zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

9. Sprzedający potwierdza za pośrednictwem poczty e-mail złożone przez Kupującego zamówienie.

10. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zamówienia w Sklepie Internetowym Jacek Placek, a w konsekwencji realizację zamówienia.

11. Zamówienia przyjmowane są przez Stronę Internetową Jacek Placek przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

12. Kupujący składając zamówienie w Sklepie Internetowym Jacek Placek zobowiązuje się do odbioru Produktów oraz zapłacenia oznaczonej przez Sprzedającego ceny wraz z kosztami dostawy.

13. Kupujący dokonuje zapłaty za zamówione Produkty gotówką przy odbiorze zamówienia.

14. Zakończenie procesu składania zamówienia Kupujący finalizuje klikając „Kupuję i płacę”.

15. Podsumowanie złożonego przez Kupującego zamówienia zostaje przesłane na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

§6
[Realizacja zamówienia]
1. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień Regulaminu.

2. Zamówienia są realizowane wyłącznie na obszarze wskazanym na stronie Sprzedającego https://jacekplacek.com.pl/dostawa/.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres dostawy.

4. W przypadku, gdy dane są niekompletne lub podane dane uniemożliwiają dokonanie przesyłki, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym (o ile podane przez Kupującego dane umożliwią kontakt).

5. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. W razie wystąpienia braku zamówionego Produktu lub gdy zamówiony Produkt jest chwilowo niedostępny, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją zamówienia.

7. Kupujący ma prawo anulowania złożonego przez siebie zamówienia telefonicznie 58 572 0331, lub za pomocą poczty elektronicznej ciasto@jacekplacek.com.pl.

8. Złożone zamówienia będą realizowane w dacie wskazanej przez Kupującego, z zastrzeżeniem terminów wskazanych z uwzględnieniem danego obszaru na stronie https://jacekplacek.com.pl/dostawa/.

9. Sprzedający nie realizuje zamówień w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


10. Zamówiony Produkt jest dostarczany do Kupującego przez Sprzedającego na adres wskazany w formularzu zamówienia. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do soboty.

11. Kupujący ma możliwość odbioru osobistego zamówionych Produktów w sklepach stacjonarnych Sprzedającego wskazanych na stronie Sklepu internetowego.

§7
[Ceny Produktów]
1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym Jacek Placek podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT (cena brutto).

2. Cena Produktów nie zawiera kosztów dostawy.

3. Koszt dostawy podawany jest przy składaniu zamówienia i uzależniony jest od wskazanego przez Kupującego adresu dostawy.

4. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

5. Zamówienia złożone przez Kupującego realizowane są według cen obowiązujących na dzień złożenia zamówienia uwidocznionych przy opisie Produktów.

6. Sklep Internetowy Jacek Placek zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu Internetowego Jacek Placek lub wycofywania Produktów z oferty oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na swojej stronie.

7. Do każdej umowy sprzedaży Produktów wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT.

8. Dokument sprzedaży jest załączony do wysyłanego zamówienia.


§8
[Odstąpienie od umowy]
1. Zgodnie z przepisem art. 38 pkt 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu oraz mające krótki termin przydatności do użycia.

§9
[Reklamacja]
1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady Produktu wobec Kupującego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

3. Przesyłka zawierająca zamówiony Produkt powinna być odpowiednio zapakowana (papierowy karton, zamykany bądź zaklejony).

4. Przy odbiorze zamówionych Produktów, w obecności podmiotu dostarczającego przesyłkę, Kupujący zobowiązany jest do zbadania stanu, całości, kompletności, nienaruszalności i zgodności przesyłki/Produktów ze złożonym zamówieniem.

5. W przypadku otrzymania przesyłki w naruszonym opakowaniu, wskazującym na ingerencję w zawartość przesyłki osób trzecich bądź stwierdzeniu innych braków czy niezgodności ze złożonym zamówieniem prosimy o:

a. poinformowanie Sprzedającego o zaistniałym fakcie i
b. zgłoszenie reklamacji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6. Reklamacje mogą być złożone za pośrednictwem, poczty elektronicznej lub telefonicznie – dane podano w §12 Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji powinno
zawierać w szczególności:

a. imię i nazwisko (dane firmy),
b. adres dostawy,
c. datę odbioru Produktu,
d. rodzaj reklamowanego Produktu,
e. dokładny opis wady,
f. żądanie (roszczenie) Kupującego (np. otrzymanie towaru wolnego od wad).

7. Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu fotografię wadliwego Produktu.

8. W przypadku stwierdzenia wady Produktu w obecności dostawcy, wadliwy Produkt powinien zostać zwrócony Sprzedającemu.

9. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia jejzłożenia. O sposobie jej rozpatrzenia Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedającego w formie pisemnej.

10. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
właściwym dla Sprzedającego jest podmiot znajdujący się w wykazie podmiotów uprawnionych prowadzonych przez UOKIK na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

§10
[Ochrona danych osobowych]
1. W ramach korzystania przez Kupującego ze Sklepu internetowego może dochodzić do przetwarzania danych osobowych Kupującego w następującym zakresie: imienia, nazwiska, adresu dostawy adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu przy wypełnianiu formularza zamówienia.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski z siedzibą w Gowinie (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608.

3. Każdorazowo korzystając ze Sklepu internetowego Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych udostępnionych poprzez formularz zamówienia udostępniony na stronie www.jacekplacek.com.pl. w celu dokonania zamówienia, a tym samym umożliwienie Sprzedającemu realizację zamówienia (dostawy Produktu pod wskazany adres).

4. Dane Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, utrzymywania kontaktu w związku z realizacją zamówienia, wystawiania dokumentów księgowych (faktur VAT lub paragonów) w związku z realizacją zamówienia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, prowadzenia
marketingu bezpośredniego produktów Sprzedającego ( o ile Kupujący wyrazi zgodę w tym zakresie), a także wypełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa (w tym w szczególności przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości).

5. Administrator/Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzane przez niego dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych u Administratora zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

6. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych (przy spełnieniu okoliczności opisanych dokładniej w naszej Klauzuli informacyjnej), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
cofnięcia udzielonej zgody (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonał Sprzedający na podstawie zgody Kupującego przed jej wycofaniem) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: ciasto@jacekplacek.com.pl lub listownie na adres:

Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino.

Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych Kupującego.

8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze świadczonych przez Sprzedającego usług za pośrednictwem Sklepu internetowego, znajdują się w Klauzuli informacyjnej zamieszczonej na
stronie www.jacekplacek.com.pl.

§11
[Prawo własności intelektualnej]
1. Sprzedający informuje, że usługa świadczona za pośrednictwem Sklepu internetowego na stronie www.jacekplacek.com.pl zawiera dokumenty oraz oprogramowania chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.

2. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością strony, bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.

3. Sprzedający udziela Kupującemu prawa do korzystania ze strony
www.jacekplacek.com.pl wyłącznie w celu związanym z korzystaniem ze Sklepu internetowego, zgodnie z niniejszym Regulaminem. Upoważnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie udzielone jest Kupującemu wyłącznie na okres korzystania ze
sklepu internetowego.

4. Zabronione jest dokonywanie jakiejkolwiek dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilacji, kopiowania, reprodukowania itp. jakichkolwiek elementów strony www.jacekplacek.com.pl w szczególności poprzez korzystanie z
algorytmów, programów, urządzeń, które zakłócają lub mogą zakłócić zwykłe działanie strony lub obciążać znacznie urządzenia systemu informatycznego lub połączeń sieciowych.

5. W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedający informuje, że korzystanie lub rozporządzanie treściami wskazanymi w niniejszym paragrafie, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku wymaga uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego lub innego uprawnionego podmiotu.

§12
[Dane kontaktowe]
Sprzedający umożliwia kontakt w następującej formie:
1. listownie na adres: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

2. na adres e-mail: ciasto@jacekplacek.com.pl,

3. telefonicznie: (58) 572-03-31.

§13
[Postanowienia końcowe]
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 roku.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

3. Zmiana Regulaminu zostanie podana do wiadomości Kupującego poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie www.jacekplacek.com.pl. Zamówienie złożone przez Kupującego przed wejściem w życie zmian Regulaminu jest realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie www.jacekplacek.com.pl.

5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.jacekplacek.com.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalania i wydrukowanie. Każdy może się zapoznać z treścią Regulaminu.

6. Właściwym prawem materialnym i procesowym dla świadczonych przez Sprzedającego usług jest prawo polskie.

7. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w braku polubownego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.