Pekárna Jack Placek
Tomáš Kondlewski
84-215 Gowino, ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608

 

PŘEDPISY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY

Datum aktualizace: 24. 11. 2022
§1
[Obecná ustanovení]
1. Tato pravidla jsou stanovena na základě čl. 8 sec. 1 bodu 1) zákona o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (tj. Sbírka zákonů z roku 2020 poz. 344 s později v platném znění).

2. Tyto předpisy definují druhy a rozsah služeb poskytovaných po silnici elektronicky na webových stránkách www.jacekplacek.com.pl a pravidla pro jejich poskytování služby Prodávajícího - Cukrárna Jacek Placek Tomasz Kondlewski se sídlem v Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608.

3. Každý Kupující by si měl předem přečíst obsah těchto Pravidel zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky www.jacekplacek.com.pl.

4. Kupující je povinen dodržovat ustanovení Řádu.

§2
[Defivlákno]
Výrazy použité v těchto pravidlech znamenají:

1. Produkty - znamenají všechny produkty a cukrářské výrobky nabízené v Internetový obchod Jacek Placek. Prezentováno na webu www.jacekplacek.com.pl platí informace o produktech a jejich cenách pouze z internetového obchodu Jacek Placek a jsou platné v konkrétní oblasti na https://jacekplacek.com.pl/dostawa/;

2. Předpisy - těmto předpisům je třeba rozumět;

3. Prodejce - Cukrárna Jacek Placek Tomasz Kondlewski se sídlem v Gowinu (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608;

4. Kupující - uživatel, osoba fifyzická, právní nebo organizační složka nemající právní subjektivitu, která využívá služeb portálu www.jacekplacek.com.pl - internetový obchod, jehož prostřednictvím nakupuje Produkty nabízené Prodávajícím;

5. Internetový obchod – webové stránky s adresou www.jacekplacek.com.pl umožňující prezentaci a prodej Produktů, jejichž prostřednictvím Prodávající nabízí uzavření smlouvy formou výzvy k podání objednávky.

§3
[Typ a rozsah poskytovaných služeb]
1. Pravidla definují pravidla pro zadávání objednávek v internetovém obchodě Prodávajícího prostřednictvím webové stránky www.jacekplacek.com.pl [dále jen „Obchod webové stránky Jacek Placek“.

2. Řád specifikuje zejména:
a. pravidla pro používání internetového obchodu Jacek Placek,
b. pravidla pro zadávání objednávek Produktů nabízených v Obchodě Jacek Placek,
C. pravidla pro placení poplatků za objednané produkty,
d. pravidla pro dodání objednaných produktů,
E. pravidla pro podávání a vyřizování stížností.

§4
[Technické požadavky]
1. Pro správné a nepřetržité používání internetového obchodu Jacek Dort vyžaduje následující minimální podmínky technický:

a. připojení k internetu,
b. webový prohlížeč, který podporuje jazyk html,
C. mít aktivní e-mail.

2. Kupujícímu je zakázáno zasílat informace a obsah charakteru nezákonné, urážlivé, zavádějící informace a obsah které mohou rušit nebo poškodit počítačové systémy.

§5
[Objednat]
1. Seznámení s nabídkou Internetového obchodu Jacek Placek nevyžaduje registraci.

2. Chcete-li si objednat produkty na webových stránkách Jacek Placek, Kupující si vybere Produkty, o které má zájem, přičemž uvede množství a velikost/váha produktu a poté klikněte na „Přidat do košíku“.

3. Kupující si to může kdykoliv ověřitfiproduktů obsažených v "Košík".

4. Po výběru všech produktů, které kupujícího zajímají, Kupující přejde do „Košíku“ a poté klikne na „Pokračovat k platbě“.

5. Poté Kupující vyplní objednávkový formulář, přičemž údaje uvede v závislosti na formy vyřízení objednávky:

a. donáška domů
a. PSČ,
ii. datum provedení,
iii. jméno a příjmení,
iv. doručovací adresa (PSČ, město, ulice a číslo budovy),
proti. kontaktní telefonní číslo,
vi. emailová adresa,

b. osobní odběr
a. datum provedení,
ii. jméno a příjmení,
iii. kontaktní telefonní číslo,
iv. emailová adresa,
proti. v poslední fázi výběr odběrného místa

6. Kromě toho, za účelem vystavení faktury s DPH na žádost kupujícího, kupujícího je povinna poskytnout fakturační údaje, a to:
a. jméno a příjmení (nebo jméno fispolečnosti),
b. adresa fifirmy/podnikatelé,
C. číslo nip.

7. Kupující má také možnost zahrnout do formuláře připomínky k odeslanému formuláři objednávky sami.

8. Odesláním správně vyplněného objednávkového formuláře dochází k uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

9. Prodávající potvrdí objednávku kupujícího prostřednictvím e-mailu.

10. Poskytnutí osobních údajů kupujícím je dobrovolné, jejich neuvedení však může kupujícímu znemožnit provedení objednávky v Internetovém obchodě Jacek Placek a následně i dokončení objednávky.

11. Objednávky přijímá web Jacek Placek 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

12. Kupující se při zadávání objednávky v Internetovém obchodě Jacek Placek zavazuje odebrat Produkty a zaplatit prodávajícím uvedenou cenu, včetně nákladů na dodání.

13. Kupující zaplatí objednané Produkty v hotovosti při převzetí objednávky.

14. Dokončení objednávkového procesu Kupující fianalýzy kliknutím na „Koupit a platy“.

15. Shrnutí objednávky kupujícího je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

§6
[Uskutečnění smlouvy]
1. Pro dokončení objednávky je nutné přijmout ustanovení Řádu.

2. Objednávky jsou prováděny pouze v oblasti uvedené na webových stránkách prodávajícího https://jacekplacek.com.pl/dostawa/.

3. Objednávka je účinná, pokud Kupující správně vyplní objednávkový formulář a správně uvede kontaktní údaje včetně přesné adresy doručení.

4. Pokud jsou údaje neúplné nebo poskytnuté údaje znemožňují provedení zásilky, bude prodávající kontaktovat kupujícího (pokud údaje poskytnuté kupujícím umožňují kontakt).

5. Nelze-li kupujícího kontaktovat, má prodávající právo zrušit objednávku.

6. V případě nedostatku objednaného Produktu nebo při dočasné nedostupnosti objednaného Produktu informuje Prodávající Kupujícího o této skutečnosti před zpracováním objednávky.

7. Kupující má právo zrušit jím zadanou objednávku telefonicky 58 572 0331, nebo e-mailem: pies@jacekplacek.com.pl.

8. Zadané objednávky budou zpracovány k datu uvedenému kupujícím, s výhradou termínů uvedených s ohledem na danou oblast na webové stránce https://jacekplacek.com.pl/dostawa/.

9. Prodávající nevyřizuje objednávky o nedělích a svátcích v souladu s platnými právními předpisy.


10. Objednaný Produkt je Prodávajícím doručen Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Zásilky jsou doručovány od pondělí do soboty.

11. Kupující má možnost osobního odběru objednaných Produktů ve stacionárních prodejnách Prodávajícího uvedených na stránkách Internetového obchodu.

§7
[Ceny produktů]
1. Všechny ceny produktů uvedené v internetovém obchodě Jacek Placek jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH (brutto cena).

2. Cena Produktů nezahrnuje náklady na doručení.

3. Cena dopravy je uvedena při zadávání objednávky a závisí na ní doručovací adresa uvedená kupujícím.

4. Cena uvedená u každého Produktu je závazná v okamžiku odeslání do objednávky kupujícího.

5. Objednávky zadané kupujícím jsou realizovány za platné ceny v den zadání objednávky, uvedený v popisu Produktů.

6. Internetový obchod Jacek Placek si vyhrazuje právo na změnu cen Produktů v nabídce, zavádění nových Produktů do nabídky Obchodu Jacek Placek nebo stažení Produktů z nabídky a provádění propagačních kampaní na vašich webových stránkách.

7. Ke každé smlouvě o prodeji Produktů je vystaven prodejní doklad ve formě účtenky nebo faktury s DPH.

8. Prodejní doklad je přílohou odeslané objednávky.


§8
[Odstoupení od smlouvy]
1. V souladu s ustanovením čl. 38 bod 4) zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitel - Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy kdo je spotřebitelem ve vztahu ke smlouvám, jejichž předmětem výhody jsou věci podléhající zkáze a věci s krátkou životností vhodnost použití.

§9
[Stížnost]
1. Prodávající odpovídá ze záruky za vady Produktu vůči Kupujícímu pravidla stanovená v občanském zákoníku.

2. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Produkt bez vad.

3. Zásilka obsahující objednaný Produkt by měla být řádně zabalena (papírový karton, uzavřený nebo zapečetěný).

4. Po převzetí objednaných Produktů za přítomnosti doručujícího subjektu zásilky, je kupující povinen zkontrolovat stav, celistvost, kompletnost, integrita a soulad zásilky/produktů s objednávkou.

5. Pokud obdržíte zásilku v poškozeném obalu s uvedením zásahy do obsahu zásilky třetími osobami nebo zjištění jiných nedostatků nebo nesrovnalosti se zadanou objednávkou, prosím:

a. informování Prodávajícího o skutečnosti a
b. podání stížnosti v souladu s ustanoveními tohoto řádu.
6. Stížnosti lze podat prostřednictvím, e-mailu popř telefonicky - podrobnosti jsou uvedeny v §12 Pravidel. Reklamace by měla
zahrnují zejména:

a. jméno a příjmení (údaj fispolečnosti),
b. doručovací adresa,
C. datum obdržení produktu,
d. typ inzerovaného produktu,
E. podrobný popis závady,
F. požadavek (reklamace) kupujícího (např. převzetí zboží bez vad).

7. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu fotografiifivadný produkt.

8. Pokud je za přítomnosti dodavatele zjištěna vada Produktu, vadný Produkt by měl být vrácen prodávajícímu.

9. Reklamace bude posouzena nejpozději do 14 dnů od jejího datashromáždění. O způsobu jeho zvážení bude kupující informován prodávajícího písemně.

10. Kupující má možnost využít mimosoudní vyrovnání stížnosti a reklamace. Subjekt oprávněný provádět řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů,
pro Prodávajícího je příslušný subjekt uvedený v seznamu subjektů autorizováno UOKiK na webových stránkách: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

§10
[Ochrana osobních údajů]
1. V rámci používání Internetového obchodu Kupujícím může reklamovat zpracovávat osobní údaje kupujícího v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa a číslo telefonu při vyplňování objednávkového formuláře.

2. Správcem Vašich osobních údajů je Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski se sídlem v Gowin (84-215) ul. Wejherowska 110, NIP 5882304608.

3. Při každém používání internetového obchodu kupující souhlasí s zpracování jeho poskytnutých osobních údajů Prodávajícím prostřednictvím objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách www.jacekplacek.com.pl. v za účelem zadání objednávky, a tím umožnění Prodávajícímu dokončení objednávky objednávky (doručení Produktu na uvedenou adresu).

4. Údaje kupujícího budou zpracovány za účelem dokončení objednávky, udržování kontaktu v souvislosti s realizací objednávky, vydávání účetní doklady (faktury nebo paragony s DPH) v souvislosti s realizací příkazy, vymáhání nároků nebo obrana proti nárokům, vedení
přímý marketing produktů prodávajícího (pokud kupující vyjádří souhlas v tomto ohledu), jakož i plnění povinností stanovených předpisy zákona (včetně zejména daňových předpisů a zákona o účetnictví).

5. Správce/Prodávající uplatňuje vhodná technická a organizační opatření že jím zpracovávané osobní údaje jsou v bezpečí, včetně zabezpečení osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zničením. Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů zavedl Správce vhodná osobní, organizační, technická (IT) a bezpečnostní opatření fifyzický.

6. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, opravu údajů, výmaz údajů (za okolností blíže popsaných v naší Informační doložce), omezení zpracování osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
odvolání souhlasu (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného prodávajícím na základě souhlasu kupujícího před jeho odvoláním) a podat stížnost u dozorového orgánu (předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů) .

7. Pokud uplatníte výše uvedená práva, zašlete prosím svou žádost na e-mailovou adresu: cake@jacekplacek.com.pl nebo poštou na následující adresu:

Cukrárna Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že výše uvedená práva nejsou absolutní a nebudou platit v každém případě zpracování osobních údajů kupujícího námi.

8. Podrobné informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním služeb poskytovaných Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu naleznete v Informační doložce na
webové stránky www.jacekplacek.com.pl.

§11
[právo duševního vlastnictví]
1. Prodávající informuje, že služba poskytovaná prostřednictvím Internetového obchodu na stránkách www.jacekplacek.com.pl zahrnuje dokumenty a software chráněné autorským právem, ochrannými známkami a dalším nehmotným majetkem podléhajícím ochraně duševního vlastnictví.

2. Prodávající nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé nebo pravděpodobně vzniklé v souvislosti s obsahem webových stránek, bez ohledu na přímou či nepřímou příčinu těchto škod.

3. Prodávající uděluje kupujícímu právo k užívání webové stránky
www.jacekplacek.com.pl pouze za účelem používání internetového obchodu v souladu s těmito pravidly. Oprávnění uvedené v tomto odstavci je kupujícímu uděleno pouze na dobu užívání
internetový obchod.

4. Je zakázáno rozebírat, znovu vytvářet zdrojový kód, dekompilovat, kopírovat, reprodukovat atd. jakékoli prvky webu www.jacekplacek.com.pl, zejména používáním
algoritmy, programy, zařízení, které narušují nebo mohou narušovat běžný provoz webových stránek nebo významně zatěžují zařízení IT systému nebo síťová připojení.

5. Pro vyloučení pochybností Prodávající informuje, že použití nebo likvidace obsahu uvedeného v tomto odstavcifie, přesahující rámec fair use, vyžaduje předchozí písemný souhlas prodávajícího nebo jiného oprávněného subjektu.

§12
[Kontaktní údaje]
Prodávající umožňuje kontakt prostřednictvím následujícího formuláře:
1. poštou na adresu: Cukiernia Jacek Placek Tomasz Kondlewski ul. Wejherowska 110, 84-215 Gowino,

2. na e-mailovou adresu: cake@jacekplacek.com.pl,

3. telefonicky: (58) 572-03-31.

§13
[Konečná ustanovení]
1. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Pravidel kdykoliv.

3. Změna Pravidel bude kupujícímu sdělena prostřednictvím zveřejnění nové verze na webových stránkách www.jacekplacek.com.pl. Objednat předložených Kupujícím před nabytím účinnosti změn Pravidel provedeny v souladu se stávajícími ustanoveními nařízení.

4. Změny vstoupí v platnost, jakmile bude k dispozici pozměněný text Pravidel na www.jacekplacek.com.pl.

5. Pravidla jsou k dispozici na webových stránkách www.jacekplacek.com.pl ve formě umožňující jeho stažení, reprodukci, záznam a tisk. Každý může přečtěte si Pravidla.

6. Použitelné hmotné a procesní právo pro služby poskytované o Prodejce služeb se řídí polským právem.

7. Jakékoli spory vyplývající z použití těchto Pravidel budou vyřešil smírně, a pokud smírné narovnání neexistuje, soud obecná místně příslušná pro sídlo prodávajícího.